Zákony říkají....

29. dubna 2008 v 14:03 | Kristýna |  Pro vás (informace, jak pomáhat...)
(zákon ČNR č. 146/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - č. 162/93 Sb., 167/93 Sb. a 193/94 Sb.)
Zakazuje se:
a) týrání zvířat,
b) všechny formy propagace týrání zvířat,
c) bez důvodu usmrtit zvíře,
d) opustit zvíře s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat,
e) vykonávat zásahy, které způsobují bolest (lze je vykonat jedině po celkovém nebo místním znecitlivění zvířete osobou odborně způsobilou, s výjimkou pokusů na zvířatech).

Zakázané metody usmrcování zvířat, nestanoví-li tento zákon jinak:
a) utopení a jiné metody udušení včetně použití farmak typu myorelaxantů,
b) použití takových jedů a drog, jejichž dávkování neuvede zvíře do hlubokého celkového znecitlivění a bezpečně nezpůsobí následnou smrt,
c) ubití, ubodání nebo jiné metody, které zvířeti působí nepřiměřenou bolest nebo utrpení,
d) použití elektrického proudu, pokud nenastane okamžitá ztráta vědomí.
Důvodem k usmrcení je:
a) využití produktů hospodářského zvířete,
b) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením,
c) bezprostřední ohrožení člověka zvířetem,
d) výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů,
e) nařízené ochranné a zdolávací opatření,
f) ukončení pokusu na pokusném zvířeti,
g) regulování populace,
h) opatření v boji proti škůdcům.
Utracení zvířete smí provést jen veterinární lékař nebo odborně způsobilá osoba podle §17 zákona.
Chovatel je každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech nebo provozuje zoologické zahrady.
Chovatel je povinen umožnit pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a obecně závazných právních předpis vydaných na jeho základě vstup do objektů chovu a vstup do objektů, v nichž je
- provozována obchodní činnost se zvířaty,
- přepravují se zvířata,
- jsou porážena hospodářská zvířata, anebo
- prováděny pokusy na zvířatech.
Ochrana hospodářských zvířat
Hospodářské zvíře je zvíře využívané k hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, lichokopytníci, králíci, kožešinová zvířata a ryby.
Při chovu hospodářských zvířat je zakázáno:
a) chovat zvíře v izolaci, působí-li mu to utrpení, pokud to nevyžadují zvláštní předpisy
b) chovat zvířata v tak velkých nebo v tak uspořádaných skupinách anebo v takových prostorách,
- ve kterých jim míra nebo četnost vzájemných útoků působí utrpení,
- které neumožňují přirozený odpočinek či řádnou péči,
- ve kterých nemohou uspokojit své potřeby v příjmu potravy a vody anebo jiné potřeby nezbytné pro jejich život a zdraví.
Chovatel je povinen zabezpečit nejméně jedenkrát denně pečlivou prohlídku technologického zařízení a odstranit v nejkratší možné době zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat.
Dojde-li k poškozování zvířat prokazatelně v důsledku nevhodné technologie, je chovatel povinen tuto technologii upravit nebo změnit, jde-li o technologické zařízení a stavby, stanoví lhůty a způsob jejich úpravy nebo změny ministerstvo.
Chovatel je povinen mít pohotově k dispozici nástroje a pomůcky k okamžitému poskytnutí první pomoci, pomoci při porodu či náhlém onemocnění a vlastní vyprošťovací nářadí odpovídající druhu chovaných zvířat a používané technologii, jakož i nástroje k okamžitému omráčení a vykrvení zvířete nacházejícího se v nevyléčitelných bolestech či nevyléčitelném stavu.
Ochrana zvířat v zájmových chovech
Zvíře v zájmovém chovu je zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti nebo osobní spotřebě.
Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškozená zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.
Je zakázáno chovat zvířata v zájmových chovech, jestliže chovatel nebo občan vytvořil takové podmínky chovu, že v dalších generacích zvířat na základě dědičnosti budou zvířatům chybět části těla nebo orgány nebo budou tyto orgány funkčně nezpůsobilé anebo znetvořené.
Chov nebezpečných druhů zvířat, a to i jedinců i skupin, mimo zařízení zoologických zahrad registrovaných státem podléhá schválení okresní nebo městské veterinární správy příslušné podle místa chovu zvířete.
Ochrana volně žijících zvířat
Volně žijící zvíře je zvíře, které se vyskytuje v přírodě a není v přímé péči člověka.
Je zakázáno lovit zvířata:
a) pomocí želez, ok, tluček a sítí (zákaz odchytu do sítí se nevztahuje na odchyt savců za účelem zazvěřování honebních revírů a ptáků za účelem zazvěřování a ornitologického výzkumu),
b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách včetně plynování,
c) do jestřábích košů a pomocí lepu,
d) pomocí výbušnin,
e) pomocí luků a samostřílů,
f) pomocí elektrického proudu, nejde-li o výkon práva upravený zvláštními předpisy.
Provozovatel odchytových zařízení je musí provozovat tak, aby odchycená zvířata nebyla týrána.
Ochrana pokusných zvířat
Pokusy na zvířatech jsou zákroky na živých zvířatech nebo manipulace s nimi za účelem:
a) ověření vědecké domněnky a získání nových poznatků,
b) stanovení diagnózy,
c) vývoje a ověřování biologického produktu včetně zjištění jeho účinku a získání výrobku tohoto charakteru,
d) testace,
e) použití zvířete v rámci pokusného zkoumání jeho reakcí,
f) výuky.
Pokusy se smějí provádět jen v uživatelských zařízeních, kterým bylo Ústřední komisí pro ochranu zvířat uděleno oprávnění (akreditace), mají potřebné odborně způsobilé pracovníky a zařízení vyhovující pro příslušný druh a množství pokusných zvířat.
Pokusy mohou být povoleny pouze po ověření, že při současném stavu nelze zajistit poznatky nebo jejich využití jinými metodami nebo postupem, a je-li předpokládaná bolest, utrpení nebo poškození pokusných zvířat s ohledem na cíl pokusů eticky opodstatněna a jsou-li nezbytné z důvodů:
a) předcházení, poznání nebo léčení nemocí, utrpení, poškození zdraví, tělesných nesnází nebo k poznání ovlivnění fyziologických stavů a funkcí člověka nebo zvířete,
b) poznání poškození životního prostředí,
c) základního a vyhledávacího výzkumu,
d) ověřování nezávadnosti látek nebo výrobků pro zdraví člověka nebo zvířete anebo jejich účinnosti proti škůdcům,
e) výroby sér, očkovacích látek, diagnostik, jiných biologických materiálů a léků,
f) zachování nebo rozmnožování živého materiálu pro vědecké účely,
g) výuky na středních a vysokých školách, v postgraduálním studiu nebo celoživotním vzdělávání občanů, především v oblasti medicíny a přírodních věd, pokud účelu nelze dosáhnout jinak.
Pokusy musejí být prováděny přednostně na zvířatech k těmto účelům chovaným, odpovídajících kvalitou, definovaných a standardizovaných z hlediska genetického, zdravotního stavu a podmínek jejich životního prostředí. Toulavá a zaběhlá domácí zvířata nesmějí být k pokusům používána.
Provádět pokusy na zvířatech za účelem vývoje zkoušení zbraní, munice a k nim příslušných zařízení je zakázáno.
Právnické a fyzické osoby provádějící pokusy na zvířatech jsou povinny:
a) zabezpečit, aby zvířeti nebyla působena bolest, utrpení nebo poškození nad rozsah nevyhnutelný vzhledem k účelu, který se pokusem sleduje,
b) provádět pokusy, které způsobí větší než nepatrné bolesti jen za místního nebo celkového znecitlivění, ledaže by účel pokusu znecitlivění vyloučil,
c) používat k pokusům působících bolest nebo utrpení zvířata pouze jedenkrát, pokud opakování není součástí pokusů,
d) zajistit přiměřenou péči o pokusná zvířata, zejména pro jejich vhodný chov, výživu, napájení, přiměřený prostor a mikroklima, a veterinární péči pro ně,
e) připravovat a plánovat pokusy předem, používat pouze přiměřených metod a vhodných zvířecích modelů a tak snižovat množství pokusných zvířat,
f) při používání jiných než pro pokusné účely chovaných zvířat dodržovat zásady ochrany přírody a ochrany ohrožených druhů,
g) provádět usmrcování pokusných zvířat a zvířat vyřazených z pokusů bez utrpení a bolesti.
Řídit a kontrolovat pokusy na zvířatech jsou oprávněni lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním biologického směru, pokud se během studia, postgraduálního studia nebo dalšího celoživotního vzdělávání občanů prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech a kterým bylo uděleno osvědčením příslušným orgánem ochrany zvířat.
Orgány ochrany zvířat
1) Ministerstvo zemědělství
- stanoví hlavní úkoly na úseku ochrany zvířat,
- řídí výkon státní správy na úseku ochrany zvířat,
- spolupracuje s ostatními úředními orgány státní správy, Československou akademií věd, vysokými školami a občanskými sdruženími, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat.
2) Ústřední komise pro ochranu zvířat
- projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany zvířat a předkládá příslušným státním orgánům návrhy na nezbytná opatření,
- vede ústřední evidenci počtu pokusných zvířat,
- stanovuje podmínky pro akreditaci uživatelských zařízení a pro vydání osvědčení pro chovná a dodavatelská zařízení,
- stanovuje okruh a rozsah znalostí potřebných pro práci s pokusnými zvířaty,
- rozhoduje o udělení akreditace uživatelským zařízením,
- projednává souhrnné zprávy o činnosti příslušných státních orgánů a kontroluje vydávání povolení příslušnými státními orgány,
- schvaluje řády pro chov a zkoušky zvířat.
3) Orgány veterinární správy
- vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům,
- schvalují chov nebezpečných druhů zvířat.
4) Příslušné státní orgány
- vydávají právnickým a fyzickým osobám na základ vyjádření odborných komisí povolení k použití pokusných zvířat pro projekty základního výzkumu, vyhledávacího výzkumu, testací, bezpečnostních záruk a výuky,
- vedou evidenci o počtu a druhu zvířat použitých pro pokusné účely,
- v pravidelných časových intervalech uveřejňují ve stanoveném rozsahu statistické údaje o použití pokusných zvířat,
- vydávají osvědčení podle §17 tohoto zákona (opravňující osoby k řízení a kontrolování pokusů).
5) Obce
- projednávají přestupky na úseku ochrany zvířat,
- ukládají pokuty chovatelů podle §27 tohoto zákona.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama